Sunday, April 12, 2009

പ്രകൃതിനിയമം

അടർക്കളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന കുതിരയെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു പറയുന്നു. അവൻ അവന്റെ യജമാനനെ എത്രകണ്ട് അനുസരിക്കുന്നു എന്ന്. അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനത് നന്ദി കാണിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയാണ് അല്ലാഹു അതിന്റെ പ്രകൃതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇഹലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നീങ്ങികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവനില്ലെന്ന് കരുതുന്ന വസ്തുക്കളും. ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് വരെ നിശ്ചയിച്ച റൂട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ പറയുന്നു. ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിന്റെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞ് കെട്ടടങ്ങി നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നരീതിയിലേക്ക് ശക്തിക്ഷയിച്ച് ഇല്ലാതാവുന്നു. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങി അതിന് വേണ്ട വെള്ളവും ഭക്ഷണവും സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നു. ഓരോന്നും അതിന്റെതായ സ്വഭാവഗുണങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു. എല്ലാതരം ജീവജാ‍ലങ്ങളും അങ്ങിനെതന്നെ. അവയുടെ സ്വഭാവം അതിനെ സൃഷ്‌ടിച്ച രക്ഷിതാവ് അവയിൽ തന്നെ ഉൾകൊള്ളിച്ചു. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥനായി മനുഷ്യനും കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ജിന്ന് എന്ന സൃഷ്‌ടിയും മാത്രമെയുള്ളു. ഈ സൃഷ്ടികളിൽ തന്നെ വിശേഷ ബുദ്ധി ഒഴികെയുള്ളതെല്ലാം ദൈവിക നിയമമെന്ന പ്രകൃതിനിയമമനുസരിച്ചാണ് കഴിയുന്നത്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവവും അതിന്റെതായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. ഹൃദയമിടിപ്പ്, ശ്വാസോഛോസം, രക്തപ്രവാഹം തുടങ്ങിയവ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവയല്ല. നേർമാർഗ്ഗമാണ് (ഹിദായത്ത്) നമുക്ക് കിട്ടിയ അപാര അനുഗ്രഹം. ഒരാൾ ജനിച്ച് വീഴുന്നത് പ്രകൃതിമത്തിന്റെ നിയമത്തിലാണ്. അതായത് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായി. പിന്നീട് മതാപിതാക്കളും ചുറ്റുപാടുമാണ് അവനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത്.

ചില പണ്ഢിതന്മാർ സത്യസന്ദേശം ലഭിക്കാത്ത അരുമായും ബന്ധമില്ലാത്ത കാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ വിശ്വാസ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, അത്തരം മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി എന്നാൽ കർമ്മപരമായി ഒന്നും തന്നെ അനുഷ്ടിക്കാനുള്ള വിശ്വസവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളെ പറ്റി നിഷേധികളെന്നോ അവിശ്വാസികളെന്നൊ പറയാത്തത്. അല്ലാഹുവിനറിയാം. നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് സന്ദേശം ലഭിച്ചവരെ പറ്റിയാണ്, ബുദ്ധിയുള്ളവരെ പറ്റി. അല്ലാഹു വിശേഷജ്ഞാനം നൽകിയ അവന്റെ രണ്ട് സൃഷ്ടികൾക്കും എങ്ങിനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്നും എന്തിനാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞുതന്നു. അതിനാണ് പ്രവാചകന്മാരെ ഭൂമിയിലേക്ക് നിയോഗിച്ചത്. ഈ ദൈവിക നിയമമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നാൽ അത് പ്രകൃതിനിയമമായിട്ടാണ് പഠനങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. ഒരു ശക്തിയുമില്ലാത്തതിനോട് ചോദിക്കുക എന്നതിൽ ബുദ്ധിയില്ല, തത്വവുമില്ല. ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ചില വിഷയങ്ങൾ അവനറിഞ്ഞ് കൂട. അടുത്ത നിമിഷത്തെ കുറിച്ചറിഞ്ഞ് കൂടാ. അതിനാൽ തന്നെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്‌ടിച്ച അവനെകുറിച്ച് ശരിക്കറിയുന്ന ശക്തിയോട് ചോദിക്കുക എന്നതല്ലെ ശരിയായത്? അല്ലാഹുവിനോട് നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും പ്രകൃതിനിയമത്തിനെതിരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാകുന്നു. ദൈവം നിഷിദ്ധമാക്കിയ ഏതൊരു വിഷയവും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ദൈവികമതം എന്നത് മനുഷ്യ പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ചുള്ള മതമാന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

- മൈപ് -
_____________________________________